Regulamin

1. Postanowienia ogólne
1.1. Operatorem przewozu osób PKS Oslo jest firma PKS NOR AS z siedzibą w Oslo, ul. Verkseier Furulundsvei 22, w dalszej części zwana „Przewoźnikiem”.
1.2. Regulamin określa zasady sprzedaży biletów, obsługi podróżnych, przewozu osób i bagażu wykonywanych przez PKS NOR AS
1.3. Dokumentem uprawniającym do przejazdu jest: „Paragon” lub „ Faktura” zwane umownie w dalszej części niniejszego regulaminu „Biletem”.
1.4. Złożenie rezerwacji jest równoznaczne z akceptacją „Regulaminu”.

2. Warunki rezerwacji
2.1. System rezerwacji obsługuje rezerwacje do 15 osób. Możesz zamówić do 12 godzin przed planowanym lotem. Twoja rezerwacja jest potwierdzona, gdy otrzymasz e-mail z potwierdzeniem.
2.2 Nie trzeba drukować potwierdzenia bo nasz kierowca zostanie poinformowany, że podróż jest zapłacona z góry.
2.3. Dane klientów nie są udostępniane ani sprzedawane osobom trzecim i wszystkie dane klientów są przechowywane zgodnie z norweskim prawem.
2.4. PKS NOR AS jest odpowiedzialny za jakość i wyników usług sprzedawanych do Ciebie.
2.5. PKS NOR AS jest odpowiedzialny za:
a transakcje kartą kredytową za pośrednictwem tej strony internetowej.
b informowanie kiedy przyjdziemy po ciebie w umówionym miejscu na dzień przed wyjazdem.
c informowanie Ciebie o wszelkich istotnych zmianach w zamówieniu.
2.6. Zamówienie staje się wiążące, gdy zostanie potwierdzone telefonicznie lub pisemnie przez PKS Oslo AS. Rezerwacja online staje się wiążąca po otrzymaniu e-maila potwierdzającego.
2.7. Aby anulować lub zmienić zamówienie, prosimy o kontakt z PKS NOR AS poprzez e-mail: [email protected]
2.8. Można anulować rezerwacje do 24 godzin przed planowanym locie z pełnym zwrotem kosztów. Anulowanie rezerwacji po tym terminie nie uprawnia do otrzymania zwrotu kosztów.
2.9. Zmiana rezerwacji będzie traktowana jako anulacja.
2.10. Jeśli zmiana rezerwacji nie ma wpływu na cenę można zmienić rezerwacje, aż do 24 godzin przed planowanym lotem, bez żadnych dodatkowych opłat.
2.11. Ceny podane są w koronach norweskich (NOK). Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.

3. Przewoźnik
3.1. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i ich dalsze skutki spowodowane czynnikami administracyjnymi (np. kontrole policyjne) lub innymi czynnikami niezależnymi od Przewoźnika (np. problemy techniczne, warunki atmosferyczne, utrudnienia w ruchu drogowym).
3.2. Przewoźnik dołoży wszelkich starań, aby przewieźć Pasażera i jego bagaż w odpowiednim czasie, zgodnie z ustalonym planem podrózy, ale z przyczyn niezależnych od niego, nie może tego zagwarantować.
3.3. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do wprowadzenia przesiadek podczas przejazdu ze względów logistycznych lub bezpieczeństwa podróżnych.
3.4. Za nie odbycie podróży z winy Przewoźnika Podróżnemu przysługuje zwrot kwoty stanowiącej równowartość niewykorzystanego biletu.
3.5. Rezerwacji miejsc w busie dokonuje się poprzez złożenie zamówienia telefonicznego lub formularza rezerwacyjnego na stronie https://pksoslo.com. Zamówienie uznaje się za potwierdzone w momencie otrzymania przez Zamawiającego wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia rezerwacji lub wiadomośći tekstowej z informacjami dotyczącymi daty i godziny planowanego odjazdu.
3.6. Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w busie lub odmówić dalszego przewozu bez konieczności zwrotu kosztów poniesionych przez Pasażera, w przypadku, gdy Pasażer:
a. nie przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu,
b. znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających
c. znajduje się w stanie lub zachowuje się w sposób, który mógłby negatywnie wpływać na bezpieczeństwo lub komfort podróży współpasażerów.
Skutki prawne wymienionych sytuacji ponosi Pasażer.
3.7. W autokarach zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych i innych środków odurzających, oraz palenie tytoniu.
3.8. Dopuszcza się przewóz niektórych zwierząt domowych po wcześniejszym ustaleniu tego z kierowcą. Przewożone zwierzę musi być odpowiednio zabezpieczone smyczą i kagańcem, znajdować się w klatce, kojcu lub torbie umieszczonej na siedzeniu obok Pasażera. Przewóz zwierzęcia musi odbywać się w sposób nie zakłócający podróż innym pasażerom.
3.9. Koszt za Przewóz, podatki, obciążenia i Opłaty za usługi PKS Oslo nie podlegają zwrotowi.

3. Pasażer
4.1. Pasażer winien przybyć w umówione miejsce o ustalonej godzinie. Przewoźnik nie ma obowiązku oczekiwania na pasażerów niestosujących się do niniejszego postanowienia.
4.2. Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie oraz zaleceń obsługi busów.
4.3. Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone Przewoźnikowi (w tym szczególnie za zniszczenia wyposażenia busa) i innym Pasażerom na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami Kodeksu Cywilnego.
4.4.Pasażer jest zobowiązany do korzystania z pasów bezpieczeństwa podczas podróży.
4.5.Dziecko do lat 12, które nie przekracza 150cm wzrostu, przewozi się w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci, odpowiadającym wadze i wzrostowi dziecka oraz właściwym warunkom technicznym. Dziecko powinno podczas całej podróży przebywać w zabezpieczonym foteliku ochronnym. Busy firmy PKS NOR AS wyposażone są w 1 fotelik, w przypadku przewozu większej ilości dzieci, trzeba o tym powiadomić przy składaniu rezerwacji.
4.6. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za osoby małoletnie podróżujące bez prawnego opiekuna.
4.7. Przedmioty pozostawione w autokarze przez zapomnienie lub z innych powodów nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Przewoźnika.